Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Valstybės teisė »

Atsakomybės įstatymas (projektas)

LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tautos tikslas – išsaugant Tautos dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, būnant nepriklausoma, įkūnijant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėjant Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

Blogas, tiesiog nusikalstamas Seimo, savivaldybių tarybų, Prezidento ir Vyriausybės vykdomas valstybės valdymo organizavimas yra tolygus nusikaltimui prieš Lietuvos žmonės.

Vertinti mūsų išrinktųjų darbą turi teisę ir privalo kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 2 straipsniu, priimame šį Įstatymą:

Prezidento, Seimo ir savivaldybių

tarybų narių atsakomybės

Įstatymas

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas suteikia Lietuvių Tautai galimybę įvertinti Seimo narių, Prezidento ir savivaldybių tarybų narių darbą ir tuo pačiu priversti juos garantuoti konstitucinę Tautos apsaugą bei užtikrinti Tautos gyvenimo kokybės gerinimą.

2 straipsnis. Neišmanymas ir kompetencija

Tautos gyvenimo kokybės pablogėjimas be rimtos priežasties prilyginamas neišmanymui vykdant veiką (pareigas) pagal Lietuvos piliečių suteiktus atitinkamus įgaliojimus. Tautos gyvenimo kokybės pagerėjimas prilyginamas kompetencijai (kompetentingam darbui).

3 straipsnis. Neišmanėliai ir meistrai

Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsniu, Prezidentas ir visi be išimties Seimo ar savivaldybių tarybų nariai, priklausomai nuo jų valdymo rezultatų, gali būti neišmanėliais arba meistrais.

4 straipsnis. Neišmanymo ar kompetencijos nustatymas

 1. Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymą vykdo Tauta. Kiekvienas rinkėjas šiuo klausimu balsuoja asmeniškai ir slaptai. Balsavimas vyksta ir rezultatai nustatomi atitinkamai tokia pat tvarka, kokia nustatyta Lietuvos Respublikos Prezidento (Žin., 1993, Nr. 5-89, Žin., 2008, Nr. 135-5234), Seimo rinkimų (Žin., 1992, Nr. 22-635, Žin., 2000, Nr. 59-1760 (2000 07 19)) ar savivaldybių tarybų rinkimų (Žin., 1994, Nr. 53-996, Žin., 2006, Nr. 143-5445 (2006-12-30)) įstatymuose.
 2. Prezidento valdymo rezultatus Tauta vertina Prezidento rinkimų metu, Seimo ar savivaldybių tarybų narių valdymo rezultatus Tauta vertina Seimo ar savivaldybių tarybų narių rinkimų metu.
 3. Rinkimų metu kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkiminę apylinkę, kartu su biuleteniu gauna verdikto baigiančiam kadenciją Prezidentui, Seimo ar savivaldybės tarybos nariui projektą. Verdikte trys punktai: „Vertas padėkos“, „Vertas nuobaudos“, „Be pasekmių“. Slapto balsavimo metu rinkėjas pasirenka savo sprendimo variantą.
 4. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas nuobaudos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas neišmanėliu.
 5. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas padėkos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas meistru.
 6. Jei nustatyta rinkėjų balsų dauguma nei vienas iš aukščiau išvardintų sprendimų nėra patvirtinamas, tai laikoma, kad Tauta priėmė sprendimą „Be pasekmių“.

5 straipsnis. Nuobauda ir paskatinimas

 1. Neišmanėliu paskelbtas buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo neišmanėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą prezidentavimo ar nario kadenciją gautą atlygį, atskaičius (paliekant jam) tik paskaičiuotą nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo ar narystės kadencijos laikotarpį sumą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą, Seimo ar savivaldybės tarybos narius atitinkamuose dvejuose, sekančiuose po jo kadencijos pabaigos, rinkimuose.
 2. Nuobauda gali būti:
  1. atidėta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai;
  2. atidėta ir panaikinta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Vertas padėkos“;
  3. atidėta ir sumažinta per pusę, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Be pasekmių“.

Visos nuobaudos pagal Tautos paskelbtus Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymo nuosprendžius yra sumuojamos.

 1. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Be pasekmių“, tai toks asmuo, neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.
 2. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Vertas padėkos“, tai toks asmuo:
  1. neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, gauna per visą savo kadencijos laikotarpį gauto atlyginimo dydžio premiją;
  2. turintis ankščiau atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

6 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Pagal šį įstatymą pripažintam neišmanymui senaties terminas netaikomas. Atsiradus naujoms aplinkybėms referendumu Tauta gali priimti sprendimą iš naujo vertinti buvusiuose rinkimuose išrinktą Prezidentą, Seimo ar savivaldybės tarybos narį ir Tautai priėmus naują sprendimą, toks buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys gali būti reabilituotas arba netekti premijos, nubaustas arba apdovanotas.

7 straipsnis. Įstatymo galiojimo neatšaukiamumas

 1. Asmenims, pripažintiems neišmanėliais pagal šį įstatymą, nėra taikoma amnestija arba malonė.
 2. Tautos įvertinimo, arba jos sprendimo vykdymo vengimas yra prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.
 3. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys, kurio valdymo rezultatus turi įvertinti Tauta, visokiausiais būdai ir gudrybėmis bando išsisukti nuo vertinimo, tai pasibaigus dviem mėnesiams nuo vertinimo pradžios termino, jis tampa neišmanėliu ir jam taikoma nuobauda, numatyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte.
 4. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys bando išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos, tai jis, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, Lietuvos teisėsaugos organų privalo būti surastas, o jo bandymas išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Įstatymo keitimas

 1. Sumanymą keisti ar papildyti šį įstatymą turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.
 2. Įstatymą atšaukti, panaikinti ar sustabdyti jo veikimą galima tik referendumu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

(1295)

4 komentarai

 1. Neralu parašė:

  Kokios Respublikos prezidentas cia pasiraso?

  1. Diana parašė:

   Labai teisingas Įstatymas! Manau, kad kiekvienas renkamas asmuo PRIVALO pasirašyti savo atsakomybės dokumentą/ kaip skolos raštelį tautai/ dar prieš i š r i n k i m ą, kitaip net negalėtų kelti savo kandidatūros.

   1. Sarmatas parašė:

    Manau šis įstatymas (jei tokį priimtų) būtų tik pereinamuoju laikotarpiu, kol nebūtų pakeista esama rinkimų sistema. Ši sistema yra ydinga todėl, kad valstybės aukščiausią valdymo grandį (Seimą) renka neišmanantys valstybės valdymo asmenys – visi eiliniai žmonės, įskaitant alkoholikus, narkomanus, vadis, žudikus, visokius iškrypėlius ir t.t.

  2. Daugminas parašė:

   Tai įstatymo projektas… Kai atitinkamą įstatymą tvirtins Lietuvos Valstybėje, tai įteisinintajį parašymą atliks Lietuvos Valstybės aukščiausias pagal pareigas asmuo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *