Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Pasaulėžiūra »

Angliškų žodžių kilmė sietina su baltiškumu

Įdomu panagrinėti angliškų žodžių kilmę. Pats žodis Anglija kildintinas iš anglis. Tokie su Anglija sietini įvardijimai kaip London, Thames, Boudica kildinami iš baltų kalboje esančių IDE žodžių.

Daug anglų kalboje esančių žodžių kildinami iš senovės graikų, lotynų, prancūzų kalbų. tačiau daugeliu atveju nurodomi indo-europietiška, IDE kiltis.

Todėl pateikiu kelias dešimtis atsitiktinai parinktų angliškų žodžių kilmės aiškinimus.

assume from Latin assumere : ad-, ad- + sumere, to take; see em- in Indo-European roots ; from Latin assumere, from ad- ‘towards’ + sumere ‘take’;
author from Latin auctor, creator, from auctus, past participle of augere, to create; see aug- in Indo-European roots ; from augere ‘increase, originate, promote’ ;
pedestrian from pedes, a pedestrian, from pes, ped-, foot; see ped- in Indo-European roots
toot from Middle Low German tūten; Tūtà – vamzdis; tū̃tiškas, -a adj. (1) BŽ567; Ser vamzdiškas.
matter matter from materia ‘timber, substance’, also ‘subject of discourse’, from mater ‘mother’ ; from Latin materia, wood, timber, matter, from mater, mother (because the woody part was seen as the source of growth); see mater- in Indo-European roots ;
ward from Old English weard, a watching, protection; see wer- in Indo-European roots ; Old English weard ‘body of guards’, weardian ‘keep safe, guard’, of Germanic origin; reinforced in Middle English by Old Northern French warde (noun), warder (verb) ‘guard’;
possess  from Latin possidere, possess- : pos-, as master; see poti- in Indo-European roots + sedėre, to sit; see sed- in Indo-European roots ; from Latin possess- ‘occupied, held’, from the verb possidere, from potis ‘able, capable’ + sedere ‘sit’
breach breach – from Old English brėc; see bhreg- in Indo-European roots ; from Old French breche, ultimately of Germanic origin; related to break; bregzti, brezga, brezgo tr. J plėšti, drėksti. brė́kšti Gs pradėti aušti, švisti ar temti
pecuniary from pecūnia, property, wealth; see peku- in Indo-European roots; from Latin pecuniarius, from pecunia ‘money’, from pecu ‘cattle, money’ ; pekas, pẽkus sm. col. (2) Švnč; SD22, CII315, N psn. gyvuliai, banda ;
direct from Latin dirigere, direct-, to give direction to : di-, dis-, apart; see dis- + regere, to guide; see reg- in Indo-European roots ; from Latin directus, past participle of dirigere, from di- ‘distinctly’ or de- ‘down’ + regere ‘put straight’ ; regė̃ (neol.) sf. (4) NdŽ taikinys ; Vaižg. ║ prk. Tikslas ;
persuade from Latin persuadere, from per- ‘through, to completion’ + suadere ‘advise’; Latin persuadėre : per-, per- + suadere, to urge; see swad- in Indo-European roots ; svadìnti – raginti, G113, KŽ žr. sodinti,
institute rom Latin instituere, institut-, to establish : in-, in; see in- + statuere, to set up; see sta- in Indo-European roots; from Latin institut- ‘established’, from the verb instituere, from in- ‘in, towards’ + statuere ‘set up’. Stabas – NdŽ atvanga, perstogė, sustojimas, atsikvėpimas, poilsis;statùtas – nuostatai, nurodymai, tvarka ;
statute from Late Latin statutum, from neuter of Latin statutus, past participle of statuere, to set up, from status, position; see sta- in Indo-European roots ;
lift Middle English liften, from Old Norse lypta
asset from Anglo-Norman asetz, from asez, enough, from Vulgar Latin *ad satis, to sufficiency : Latin ad, to; see ad- + Latin satis, enough; see sa- in Indo-European roots; from Old French asez ‘enough’, based on Latin ad ‘to’ + satis ‘enough’ ; satnus, -i adj. pasisotinęs, per daug turėjęs; sótus – turintis ko gausiai, pakankamai;
control from medieval Latin contrarotulare, from contrarotulus ‘copy of a roll’, from contra- ‘against’ + rotulus ‘a roll’ ; from Medieval Latin contrarotulare, to check by duplicate register, from contrarotulus, duplicate register : Latin contra-, contra- + Latin rotulus, roll, diminutive of rota, wheel; see ret- in Indo-European roots ;
agent from Latin agens, agent-, present participle of agere, to do; see ag- in Indo-European roots agnà (neol.) sf. (4) energijaagnùs P, Ms smarkus, judrus, greitas, mitrus, apsukrus, guvus
invest from Latin investire, to clothe, surround : in-, in; see in- + vestire, to clothe (from vestis, clothes; see wes- in Indo-European roots) ; from in- ‘into, upon’ + vestire ‘clothe’ (from vestis ‘clothing’) ; vèstė – liemenė; vesė̃ (l. wieś) sf. (4) LKAI46(Zt) sodžius, kaimas
exist to come forth, be manifest : ex-, ex- + sistere, to stand; see sta- in Indo-European roots ;
extend from Latin extendere : ex-, ex- + tendere, to stretch; see ten- in Indo-European roots ; from Latin extendere ‘stretch out’, from ex- ‘out’ + tendere ‘stretch’; teninỹs sm. (3b) nepabaigiamas darbas, tąsinys
render from Old French rendre, to give back, from Vulgar Latin *rendere, alteration of Latin reddere (influenced by prendere, to grasp) : red-, re-, re- + dare, to give; see do- in Indo-European roots
command from Late Latin commandare : Latin com-, intensive pref.; see com- + Latin mandare, to entrust, to commit; see man- in Indo-European roots;
threat from Old English thrat, oppression; see treud- in Indo-European rootsrelated to Dutch verdrieten ‘grieve’, German verdriessen ‘irritate’gresme – menace, threat
oblige from Latin obligre : ob-, to; see ob- + ligre, to bind; see leig- in Indo-European roots;from Latin obligare, from ob- ‘towards’ + ligare ‘to bind’;
idea via Latin from Greek idea ‘form, pattern’, from the base of idein ‘to see’; see weid- in Indo-European roots.
inert from Latin iners, inert- ‘unskilled, inactive’, from in- (expressing negation) + ars, art- ‘skill, art’ ; inert- : in-, not; see in- + ars, skill; see ar- in Indo-European roots. ar̃tas, -à adj. (4) artimas, artus;
evident evident- : e-, ex-, ex- + videns, present participle of videre, to see; see weid- in Indo-European roots ; evident- ‘obvious to the eye or mind’, from e- (variant of ex-) ‘out’ + videre ‘to see’ ;
complete from Latin completus, past participle of complere, to fill out : com-, intensive pref.; see com- + plere, to fill; see pele- in Indo-European roots; Latin completus, past participle of complere ‘fill up, finish, fulfil’, from com- (expressing intensive force) + plere ‘fill’; plérti, -sta (pler̃sta, plę̃ra, pler̃na Krš), plẽro intr. menk. plėstis, skėstis, tižti;
smuggle Low German smukkeln; perhaps from Old English smūgen to creep; smuklinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. tylomis vaikštinėti; smuklùs – NdŽ vikrus, landus; smùkti  – šliaužiant leistis žemyn;
base from Latin basis ‘base, pedestal’, from Greek; from Latin basis, from Greek; see gaw- in Indo-European roots.
tapestry from tapisser, to cover with carpet, from tapis, carpet, from Greek tapetion, diminutive of tapes, perhaps of Iranian origin; from tapissier ‘tapestry worker’ or tapisser ‘to carpet’, from tapis ‘carpet, tapis’ ;
converge Late Latin convergere, to incline together : Latin com-, com- + Latin vergere, to incline; see wer- in Indo-European roots ; from con- ‘together’ + Latin vergere ‘incline’ ;
dialogue via Latin from Greek dialogos, from dialegesthai ‘converse with’, from dia ‘through’ + legein ‘speak’
dialect from Greek dialektos, speech, from dialegesthai, to discourse, use a dialect : dia-, between, over; see dia- + legesthai, middle voice of legein, to speak; see leg- in Indo-European roots; legendà sf. (2) DŽ padavimas apie kokį nors istorinį asmenį ar įvykį;
arduous From Latin arduus, high, steep; from Latin arduus ‘steep, difficult’ + -ous ardùs, -ì adj. (4) Rt, árdus, -i (1) J piktas, netaikus;
perspective From medieval Latin perspectiva (ars) ‘(science of) optics’, from perspect- ‘looked at closely’, from the verb perspicere, from per- ‘through’ + specere ‘to look’ ; from perspectus, past participle of perspicere, to inspect : per-, per- + specere, to look; see spek- in Indo-European roots. spoksóti, spõkso, -ójo intr. Rtr, Š, BŽ460, NdŽ, DŽ, Akm šnek. išplėtus akis, įtemptai žiūrėti, dėbsoti, stebeilyti;
date from medieval Latin data, feminine past participle of dare ‘give’; from the Latin formula used in dating letters, data (epistola) ‘(letter) given or delivered’, to record a particular time or place; see do- in Indo-European roots.
data from neuter past participle of dare, to give; see do – in Indo-European roots; from Latin, literally ‘something given’, neuter past participle of dare ‘give’;
resume from Latin resumere : re-, re- + sumere, to take; see em- in Indo-European roots;  Latin resumere, from re- ‘back’ + sumere ‘take’ ;
plane from Latin platanus, from Greek platanos, perhaps from platus, broad; see plat- in Indo-European roots.
divine from Latin divinus, divine, foreseeing, from divus, god; see dyeu- in Indo-European roots;  from divus ‘godlike’ (related to deus ‘god’)

(1944)

2 komentarai

  1. Gaudminas parašė:

    Britų mokslininkai pabandė atkurti Europos kalbų pramotę ir išgirdo lietuviškus žodžius –
    http://alkas.lt/2016/07/21/britu-mokslininkai-pabande-atkurti-europos-kalbu-pramote-ir-isgirdo-lietuviskus-zodzius-video/

  2. Gaudminas parašė:

    Love-lova

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *