Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta » Dieviškumas ir Dvasingumas »

Gajatri mantra

Šaltinis: Strazdo (Ričardo Karaičio) svetainė mantros.lt

Apie Dievą

Dievas yra visų formų ir vardų, kuriuos žmogus Jam suteikia Harmonija. Tik tie, kas nežino apie Dievo Garbę, reikalaus tik vieno vardo ir vienos Dievo formos Jo garbinimui ir, kas blogiausia, smerks kitų Jo Vardų ir Formų naudojimą.

Dievas turi milijoną vardų. Išminčiai ir šventieji regėjo Jį milijonu pavidalų. Jie garbino Jį visomis kalbomis, visomis tarmėmis, tačiau Jo šlovė beribė. Pasirinkime bet kurį Jo vardą, bet kurį mums mielą vardą. Pasirinkime bet kokį Jo pavidalą. Kartokime vardą, medituokime pavidalą. Tegu vardas ir pavidalas visur bus mūsų Draugas, Vadovas ir Globėjas.

Tas, kurį musulmonai garbina kaip Alachą, kurį krikščionys šlovina kaip Tėvą danguje, kurį vaišnavai aukština kaip Višnų, kurį šivaitai dievina kaip Šiambhu, kuris išpildo jų maldas, suteikia jiems sveikatą, ilgą amžių, gerovę ir laimę, Jis tas Vienas Dievas, yra vienintelis visų Dievas.

Apie mantras

Tegul kiekvienas mūsų žodis būna mantra ir kiekvienas žingsnis – Dievo garbinimas!

Mantra yra tai, kas skatina ir padeda protui tyrinėti. Skiemuo „man” žymi tyrinėjimo procesą, o „tra” reiškia gebėjimą pereiti, persikelti, išsilaisvinti, išsigelbėti. Trumpai tariant, mantra yra tai, kas gelbsti, protui į ją koncentruojantis. Kitaip sakant, mantros yra skiemenys, žodžiai, frazės ir eilės, kurios, kartojamos su rožiniu ar medituojant, pakels žmogų į aukštesnį sąmonės lygmenį.

Mantra sujungia fizinį ir dieviškąjį pasaulius, ji duoda žmogui, kad jis atrastų dvasinį kelią, vedantį į išsilaisvinimą (mokšą, arba Tiesos suvokimą).

Tik įsigilinus į Vedas, jose esančių mantrų reikšmė tampa prasminga ir rišli. Jeigu mes neatpažinsime tikros ir nenuginčijamos Vedose pateiktų mantrų ir paties Dievo giminystės, Vedos atrodys kaip bet kuris kitas lėkštas nežinomo autoriaus rašinys, sudarytas iš įvairių raidžių ir žodžių sankaupos.

Vedos gyvavo žymiai anksčiau, nei atsirado šių dienų religijos ar į Žemę atėjo kuris nors Avataras. Todėl Vedos priklauso visai žmonijai, jos nepriklauso kuriai nors atskirai tautai ar religijai. Brahmanas egzistavo žymiai anksčiau, nei gimė protas ir intelektas, todėl Brahmano neįmanoma suprasti protu ir intelektu.

Mantros galia (mantra šakti) yra tai, ko negalima pamatyti. Galima tiktai padaryti išvadą.

Mūsų geri darbai yra tarsi „neigiamas polius” (elektrode), o dieviškoji jėga – šakti, įgyjama giedant Vedų mantras, – „teigiamas polius”. Darydami gerus darbus galime sutvirtinti „neigiamą polių”, tačiau, jeigu nesirūpinsime jėga, gaunama iš dieviškų mantrų, – nebus „teigiamo poliaus”, todėl mes neturėsime stiprios galios.

Apie Dievo vardo, mantrų kartojimą

Širdies tyrumas – Dievo vardo, mantrų (mantros sudarytos iš Dievo vardų) kartojimo tikslas. Dievo vardą, mantras reikėtų kartoti ne lūpomis, o širdimi.

Kartokime Dievo vardą. Jo švelnumas pažadins mumyse glūdintį švelnumą. Kartą pajutę džiaugsmą kartodami Jo vardą, jau nė minutės negalėsime išgyventi be Jo. Jis taps reikalingas kaip plaučiams oras.

Nuolatinis Dievo vardo kartojimas balsu arba mintyse yra lengviausias būdas nuolat patirti Jo buvimą. Ši dvasinė praktika vadinama Namasmarana. „Nama” yra sanskrito žodis, reiškiantis vardą, o „smarana” reiškia prisiminimą, bet paprastai Namasmarana yra vadinamas Dievo vardo (vardų) arba Jo savybių (tokių kaip atlaidumas, užuojauta, meilė, gailestingumas, galybė…) kartojimas.

Namasmarana – lengviausias ir veiksmingiausias iš visų dvasinių praktikų rūšių. Dabartinis amžius yra labai palankus išsilaisvinti (mokšai pasiekti). Jei praeituose amžiuose dvasinė praktika buvo siejama su griežta atgaila (askeze – tapas, sudėtingų ritualų atlikimu – jadžna), tai, kad išsivaduotume šiame Kali amžiuje, tereikia tik kartoti Dievo vardą.

Galite paklausti, kuo gi ypatingas vardas, ir tvirtinti, kad tai tik žodis, garsas. Bet žodžiai turi didžiulę galią. Jie gali sukelti emocijas ir gali jas nuraminti. Kai sakome „šokoladas”, burna prisipildo seilių. Jei paprasto produkto pavadinimas gali daryti tokį poveikį, tai kokį poveikį žmonių protams ir širdims turi Dievo vardas!

Kartoti Dievo vardą nereikia jokio pasiruošimo, jokio atskiro laiko. Jį galima kartoti visur bet kuriuo metu. Nuolatinis Dievo vardo kartojimas pripildys mūsų gyvenimą Dievo suvokimo.

Kai laikrodžio sekundinė rodyklė apsuka vieną ratą, minučių rodyklė truputėlį pajuda į priekį. Kai minučių rodyklė apsuka vieną ratą, šiek tiek pajuda valandų rodyklė. Svarbu, kad sekundžių rodyklė visą laiką judėtų, o visa kita vyks savaime.

Lygiai taip liežuviui kartojant Dievo vardą protas truputėlį daugiau pradeda mylėti Dievą; kai protas šitaip nuolat juda, širdis artėja prie dieviškos palaimos. Svarbu, kad protas visada mėgautųsi vardo saldumu, o visa kita vyks savaime.

Minutės yra daug svarbesnės, negu metai. Jei neužpildysime savo gyvenimo minučių mintimis apie Dievą, prabėgs metai, ir kai mums reikės Dievo labiausiai, galbūt nebepajėgsime pajusti Jo buvimo. Bet jei mūsų gyvenimo minutės bus pilnos dieviškų minčių, bus jų pilni ir visi metai.

Dievo vardą galima kartoti:

– naudojant rožinį (sanskr. Džiapam),

– giedant bhadžianas (namasankirtan),

– ką nors dirbant ir aukojant Jam kiekvieną veiksmą.

Dievo vardas yra vienintelis patikimas laivas, kuris perkels mus per gyvenimo upę.

Dievo vardo kartojimas turi slaptą galią – pašventinti užterštą atmosferą. Šventos vibracijos, kurias skleidžia Dievo vardo kartojimas, prasiskverbia į žmogų ir transformuoja jo prigimtį.

Gajatri mantra

Tai – visuotinė malda, kuria gali melstis visų šalių ir tikėjimų žmonės.

Gajatri vadinama visų Vedų motina. Tai mantra, kuri saugo ir globoja sielas.

Ja kreipiamasi į aukščiausiąjį visatos Intelektą ir prašoma pažadinti, padidinti ir sustiprinti žmogaus intelektą, kad per sutelktą dvasinę praktiką (sadhaną) intelektas vestų žmogų į tikslą. Gajatri nemeldžiama pasigailėjimo ar atleidimo, bet prašoma aiškaus intelekto (buddhi), kad jame atsispindėtų neiškreipta tiesa.

120331_gayatri_mantra_enDidysis išminčius Višvamitra paliko mums Gajatri kaip stebuklingą formulę, padedančią dvasiškai tobulėti.

Om

Bhur Bhuvah Svaha

Tat Savitur Varėnjam

Bhargo Dėvasja Dhimahi

Dhijo jo Nah Pračiodajat

 

Om – garsas kaip kūrinijos pagrindas, Brahmanas;

Bhur – Žemė – materialusis lygmuo;

Bhuvah – atmosfera, eteris subtilusis lygmuo;

Svaha – Dangus, sritis viršBhuvah – priežastinis lygmuo;

Tat – TATAI, aukščiausioji Tikrovė, vadinama tiesiog Tatai (arba Tai), nes jos neįmanoma apibūdinti žodžiais;

Savitur – reiškia Saulės deivę Savitrę, kuri prilyginama gyvybę teikiančiai energijai, esančiai saulėje;

Varenjam – garbiname;

Bhargo – spindėjimas, švytėjimas; švietimas;

Devasja – dieviškas spindesys, arba malonė;

 

Paskutinė eilutė yra malda:

Dhimahi – mes apmąstome, medituojame;

Dhijo Jo Nah – reiškia intelektą;

Pračiodajat – (liet. “Prašau duoti”) prašydami, maldaudami, melsdami.

 

Gajatri mantra yra malda Dieviškajai Motinai:

“O Dieviškoji Motina, mūsų širdys pilnos tamsos. Prašome, išsklaidyk šią tamsą ir apšviesk mus.”

Galimi ir kiti Gajatri aiškinimai:

“Om, žeme, eteriu ir dangumi kyla aukštyn mūsų malda, Saulės deivę Savitrę garbiname, Dieviškąja šviesa apšviesti intelektą meldžiame.”

“O Aukščiausiasis Viešpatie, gyvenantis mano kūne, prote ir intelekte, spindintis kaip saulė, Tu apdovanoji išmintimi, garbinu Tave. Apšviesk ir išlaisvink mano intelektą, ir tepasiekia jis Tavo dieviško spindėjimo buddhi lygį.”

Paskutiniųjų trijų eilučių aiškinimas:

“Mes medituojame dieviškosios Sąmonės šviesą, kuri ugdo mūsų dvasinio suvokimo galią.”

Šaltinis: Strazdo (Ričardo Karaičio) svetainė mantros.lt

(7025)

2 komentarai

 1. Daugminas parašė:

  Om bur buva svaa
  Tat savy tur varenjam
  Bargo devasja demani
  Dejo jo na pradžio daja

  Laisvas vertimas:
  Om
  Kur buvo šventas pats savaime iš savęs
  Tas savyje turėjo pradinę, varančią galią
  Margos dievybės dėmenį, duotybę
  Dėliojo ją pačioje pradžios pradžioje

  Indai tai verčia taip:
  ‘’Oh God, the Protector, the basis of all life, Who is self-existent, Who is free from all pains and Whose contact frees the soul from all troubles, Who pervades the Universe and sustains all, the Creator and Energizer of the whole Universe, the Giver of happiness, Who is worthy of acceptance, the most excellent, Who is Pure and the Purifier of all, let us embrace that very God, so that He may direct our mental faculties in the right direction.’’
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  “O Dieve, Sergėtojau, pagrinde visa kas gyva, Kurs esi pats iš savęs, Kurs nepažįsti skausmo ir Kurio palytėjimas išlaisvina sielą iš visų rūpesčių, Kuris persmelkia visatą ir ištveria viską, Kūrėjas ir Įkvėpėjas visos Visatos, laimes davėjas, Kuris vertas pripažinimo, visų puikiausias, Kuris yra Tyras ir Skaistintojas visko, leisk mums apkabinti šį Patį Dievą, kad Jis galėtų vesti mūsų protą teisinga kryptimi.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *