Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta » Ženklai ir Raštas »

Lllielatų pasaulėžiūra

Parsisiųskite rinkmeną apie Llielatų pasaulėžiūra

Gerbiamas skaitytojau,

Paskaitos parašytos ne LIETUVIŠKAI, bet pagoniškai, tik lietuviškais žodžiais. Skaityti NELENGVA, nes yra pagoniška BANGOS PRIERAIDĖ (kirtis): tyškis ir jo nubangavimas, tyškis ir jo nubangavimas, kurie vienas nuo kito atskirti kableliais. Todėl atskiros sakinių dalys TARPUSAVYJE NESIDERINA, o yra parsistūmusios vienu iš TRIJŲ kampų, išskyrus Lėjos-Buką kampą. Jas riša tik LOGINĖ MINTIS. Pagonys KIRČIO neturėjo, nes Pasaulėžiūra yra sistemų sistema, o ne atskirų mokslų kompleksas.

Yra daug „klaidų“ t.y. netaisyklingai parašytų žodžių. Pav. „griaudė“, „latvEJ“, „tėvelEJ“ ir t.t. Mat, pagoniška LLLatų kalba yra mokslinė-loginė, kur kiekvienas garsas atitinka savarankišką lygį. Pastarasis turi griežtą definiciją ir matematinius saikus. Pav. tElpa=/ tAlpai, rusej=/ rusKiams ir t.t. LLLatų kalba galima skaityti bet kokius, kitos kalbos raštus, GIMTA kalba, tik reikia žinoti pavaizdumo ženklus-simbolius. O jie, visame pasaulyje analogiški.

Sakinių LOGINIAI vedliai parašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis. Raidės-Vedlės, nors ir žodžio viduryje bebūtų, parašytos irgi Didžiosiomis raidėmis.

LLLatų=LIELlatų=didžiųjų LATŲ kiltį sudaro LYVIAI (lhiwej), LATVEJ, LIETUVEJ ir SĖLIAI (aukštaičiai). Prusai ir Estai yra PEREINAMOJI grandis (jungianti tautas KALBA) į mūsų pagoniškos tautos PRIEŠYBĘ t.y. į kiltį, kurią sudaro PRUSAI-VOKIEČIAI-RUSAI-ŽYDAI (PRVŽ kiltis). Prusai invertavosi ir turime jų ainius-PRANCUZUS. Šumerai invertavosi ir turime jų ainius MOZŪRUS. Jos beveik nieko bendro neturi, išskyrus TAI, kad gyvena TOJE geografinėje teritorijoje.

Žemės rutulio mastu, mūsų kiltį sudaro LLLatai-INDAI-MAJAI-AUSTRALAI, nes determinuoti ta pačia Laiko banga, tais pačiais SAIKŲ matais, tik persistūmę vienu iš 4-ių pastovių kampų. Giminingos tautos t.y. „pusbroliai“ yra GRAIKAI, ARMĖNAI ir kt.

Pasaulėžiūra yra pagoniškas mokslas apie LAIKO bangą, jos energiją (galią) ir gamtos esybių kūrybą. Laiko banga nepanaši į nūdienos bet kokią korpuskuliarinę bangą, paimtą iš bet kokio Lauko (elektromagnetinio, stiprojo, silpnojo ar gravitacinio). Laiko bangos ILGIS ir KAMPAI nepanašūs į nūdienos bangų ilgius ir kampus, nors vadinasi tais pačiais vardais. Būkite ATIDŪS. Tekste duotos griežtos definicijos. Laiko pirminis saiko matas yra PUSINIS sekundinis ir vadinasi TIK-KIT (įkvėpiu-iškvėpiu). Todėl Pasaulėžiūra vadinosi Laiko sklaida, laiko ėjimu t.y. TIK-ėjimu/KIT-ėjimu =TIKĖJIMAS/KITĖJIMAS. Pasaulėžiūros UNIVERSALIJOS yra ĮVARDŽIAI: Jis, TAS/ANAS (Janis (as), PATS, KUNGS, KURS, PONS, VIEŠpats (Paties vieša Išraiška), TOKS, KADS, TADS ir t.t.

Pasaulėžiūra neturi jokių neišspręstų problemų, nėra nesuprantamų dalykų. Nėra antgamtiškų reiškinių, nėra dievų, kaip jie dabar suprantami. Kiekvienas VARDAŽODIS turi griežtą definiciją ir matematinius saikus. Pasaulis iki smulkmenų PAŽINUS. Žinoma, požiūris visai nepanašus: čia nėra trupmenų, nulių, menamų ir kitokių skaičių. Čia nėra nei STUMOS, nei TRAUKOS, nei masės, nei svorio, nei dalelių-dulkelių. Pasaulėžiūros požiūriu – visi be išimties KŪNAI: būtybės, esybės yra Laiko bangos ŠVIESIAGARSIO erčios: sukiniai, sąsukos, gūsiai. Laiko bangą sudaro 12-spalvė ŠVIESA ir jos GRĮŽA -7-tonis GARSAS. Yra viena vienintelė Laiko pastovioji 1?19 ir 19/1 abs. ABS= Laiko atbalsio-aido sistema.

Pasaulėžiūros mokslą sudaro GIMTOJI KALBA ir MATEMATIKA t.y. AŠTUONNYTIS. Matematika turi vieną vienintelį veikslą „IR“. Todėl nereikia jokių skaičiavimų centrų (SC): kiekvienas turi nuosavus pirštus, kuriais gali suskaičiuoti net astronominius dydžius.

Paskaitų tekste nevalia pamesti LOGINĖS MINTIES. Ją visada reikia laikyti „MINTYJE“, kaip atliekant aritmetinius daugybos veiksmus su vienetais, kai susidaro dešimtys. Paskaitos pateiktos PAGONIŠKU akimirkos metodu, o ne „nuo konkretaus-prie abstraktaus“ t.y. „ŽĄSELE“. Todėl, skaitykite nuo kablelio iki kablelio DALIS, kaip atskirus sakinius. Jungtis-Logika. Sintaksinės dalys NEDERINAMOS, bet šokinėja per 15 ilgių. Jie ir nurodo SAIKUS. Todėl VARDAŽODŽIUOSE slypi MATEMATIKA. Raštų STILIAI vadinami įvairiais gražiais vardais. Matematika DAUGETAINĖ, o ne 10-nė. Turi ne VIENĄ 360o apskritimą, bet DAUG. Jie visi griežtai apibrėžti, Rinkiais, Ratais, Sarais. Geometriniai KAMPAI tik 4-ri: SPYDŽIO, STATUS, SMAILUS ir BUKAS. Tačiau visai nepanašūs į nūdienos kampus, tik vadinasi tais pačiais vardais. Pav. STATUS kampas yra lygus 82 IRo . Tai pastovus DYDIS visuose ilgiuose.

Pagoniška protėvių kalba vadinasi LATĖNŲ. ENA= 6saikas=šešėlis, ištikimas žmogaus palydovas=prieglobstis, saugąs garsų galia nuo aplinkos įtakos. Mat, GARSO galia yra Perkūno energija, nesulyginama su bet kokia nūdienos bomba. Vardažodis sudarytas iš garsų, kurie turi apibrėžtus dydžius ir, eilės tvarką. Sakoma: žodžiai SUVYNIOTI iš garsų. Atvyniojant kuriuo nors kampu, sužinome PRAEITĮ ir ATEITĮ. Todėl Pagoniška kalba teikia VISAPUSIŠKAS ŽINIAS AKIMIRKA. Kiekvienas KAMPAS turi apibrėžtą PRASMĘ. Pagonišką kalbą galima skaityti 4-ais KAMPAIS. Pav. GARSAS=SARGAS=GARAS=RAGAS (pavaizdumo ženklas arba simbolis). Skaityti reikia Latviškai. DIEVAS=VEIDAS=AIDAS=SAVS IEDEVS (savastis). Protėvių Pagoniškos kalbos pagrindas – Latvių kalba. Lietuvių (aukštaičių) ir Lyvių kalbos yra PAPILDINIAI. Jei LATVIUS pavadintume TEORETIKAIS, tai LIETUVIAI būtų PRAKTIKAI. Latviai su Lietuviais yra Laiko aspektu PERSISTŪMĘ Smailiu kampu. Pav. Latviai sako ES, lietuviai – AŠ. Perstūma E-A ilgyje. Matematiškai, mūsų aukščiausias taškas „O“ ilgis, o latvių „UO“, nors rašosi „O“. Todėl mūsų gyvenimo būdas TRUPUTĮ skiriasi. Lyviškai AŠ=MINA. Mes LLLatai determinuoti Laiko bangos 7/4 ir 4/7 arba saiku, boso rakto MI garsu. Vienetą sudaro (MI-PA-SOL-LIA) KETURGUBAS tonas – KVARTA. Protėviai kasdieniniams darbams naudojo Laiko GARSO jėgą, valdomą gimtais žodžiais, dainomis, judesiais. Tas valdymas vadinosi GANA. Nuo to, kilęs vardas PAGONYS (ganantys Laiko energiją garsais). Todėl turime ME-MEW-WEU sistemas. Mat, esame determinuoti ŠUNS-Katino žvaigždynų šviesiagarsių. Sakom: abėcėlės A-Z sistema AZiu, lietuviškai OŽIARAGIU. Todėl turime AŽuolo ir VYTIES laikrodį, Pupos-Vyšnios, KORTŲ sistemas. Tai vis matematiniai terminai. Mūsų Šiaurė yra ŽIEMIAI (šiurės rytai). Mes determinuoti GULBĖS žvaigždyno melsvai sidabrinio (elektrine) šviesa. 1987-1988 m. Gulbės žvaigždynas invertuosis, sakom – sužibo MŪSŲ ŽVAIGŽDĖ. Apie tai rasite paskaitos tekste. Latviškai MIRGĖTI – ZVERUOT. Todėl Zodiakas vad. ŽVĖRIŲ TAKU. Jis mirksi atitinkamo žvėries AKIŲ BLYZGIU. Visos definicijos apibrėžtos per SPALVĄ ir GARSO GAMĄ. Mat, Pasaulyje be Šviesos ir jos grįžos – Garso, nieko kito NĖRA ir negali būti. Laiko banga pagrįsta ATBALSIO-AIDO sistema. „Kaip Lauke šauki, taip Miške (Meda) atsiliepia“. KOKIOS MINTYS, toks ir GYVENIMAS.

Su pagarba. A. Tamaš

Llielatų pasaulėžiūra

(1454)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *